Kamuoyunun, Devletinde faaliyet gösterdiği bazı sektörlerdeki kamu iktisadi teşekküllerinin özelleştirilmeleri hakkındaki görüşlerinin ve kamu bankalarının özelleştirilmelerine bakışlarının, bu özelleştirmeler sırasında izlenmesi gereken ideal yöntemin belirlenmesine ışık tutabilecek görüşlerin saptanabilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın alan uygulaması Türkiye’nin kent nüfusunu temsil eden, şehirlerde yaşayan, 18 yaşından büyük,...
Türkiye’deki üniversite gençliğinin sosyo-kültürel, siyasi ve ekonomik özelliklerinin daha yakından tanınması ve profilinin çıkartılması amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan çalışması 18 ilde bulunan toplam 30 üniversitede okuyan 4449 öğrenci ile bölüm ve sınıf kotaları gözetilerek yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak...
Pendik sınırları içinde yaşamakta olan özürlü vatandaşların genel durumları ile eğitim, meslek ve iş durumlarının, sosyo-kültürel bilgilerinin, tüketim alışkanlıklarının, sağlık durumlarının, bakıma muhtaçlık ve sosyal güvenlik durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İstanbul Pendik ilçesinde toplam 32 mahallede yaşayan 1945 özürlü ile yüz yüze anket tekniği uygulanarak...
Osmaniye Belediyesi’nin hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığı, belediyeden hizmet beklentilerinin neler olduğu ile belediyenin ve belediye başkanının imajının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması Osmaniye Belediyesi sınırları içinde, sosyo-ekonomik düzeye göre sınıflandırılmış 4 semtteki 29 mahallede toplam 1386 kişi ile cinsiyet, yaş ve mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...
İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığı, halkın belediyeden hangi hizmetleri beklediği ile ve belediyenin ve belediye başkanının imajının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesini oluşturan 14 semtte, 29 mahallede toplam 3117 kişi ile cinsiyet, yaş ve mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...
İzmir Ödemiş Belediyesi’nin hizmetlerinin halk tarafından nasıl algılandığı, belediyeden hizmet beklentilerinin neler olduğu ile belediyenin ve belediye başkanının imajının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İzmir Ödemiş ilçesini oluşturan 7 semtte, 17 mahallede toplam 1255 kişi ile cinsiyet, yaş ve mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Bir bankanın kurumsal bankacılık imajının tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmanın alan çalışması 14 ilde toplam 889 kurumsal bankacılık müşterisi ile yüz yüze anket görüşme tekniği uygulanarak...
Bir bankanın bireysel bankacılık imajının tespit edilmesi amacıyla yapılan araştırmanın alan çalışması 14 ilde toplam 1114 bireysel bankacılık müşterisi ile yüz yüze anket görüşme tekniği uygulanarak...
Türkiye ekonomisinde yaygın ve önemli bir yere sahip olan “Küçük Esnaf”’ın bankalarla olan ilişkilerini ve küçük esnafta bankaların imajını ortaya çıkarmaya yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması, Türkiye’yi temsil edebilecek bir örneklemde 20 ilde bulunan toplam 3762 işletmede yüz yüze görüşme tekniğiyle...
Ümraniye sınırları içinde yaşamakta olan insanların, ekonomik durumlarını, komşuluk ilişkilerini, göç edenlerin konumunu, medya kullanım alışkanlıklarını, belediye başkanı ve belediye hizmetleri hakkındaki kanaatlerini ve seçmen davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın alan uygulaması İstanbul Ümraniye ilçesini oluşturan 14 mahallede toplam 2499 kişi ile cinsiyet, yaş ve mahalle büyüklüğü kotaları uygulanarak, yüz yüze...