Üniversite Gençliği Araştırması “Başörtüsü Sorunu ve Siyasete Bakış” Mart 2008
2008 yılının Ocak ayında, Başbakan’ın Madrid’de yaptığı, üniversitelerde uygulanan türban/başörtüsü yasağının kaldırılması gerektiğine ilişkin açıklamaları Türkiye’de yeni bir hukuki ve siyasal sürecin başlamasına neden olmuştur. Yasa çalışmalarının devam ettiği süreçte ve sonrasında parlamento ve medyada yoğun bir tartışma ortamı oluşmuş ve toplumda belli bir gerginlik ve kutuplaşmaya yol açmıştır. Bu süreçte, üniversitelerdeki baş örtme yasağını yanlış bulan veya destekleyen iktidar ve muhalefete mensup politikacılar, aydınlar, yazarlar emekli subay ve yargı mensupları ile halen görevde olan yargı mensupları görüşlerini açıklamışlardır. Metropoll Araştırma kurumu olarak hem 2006 yılının başında yaptığımız “Üniversite Gençliği Araştırmasını” yenilemek hem de üniversitelerdeki başörtüsü/türban yasağına üniversite gençliğinin nasıl baktığını öğrenmek istedik. Yani bu konuda en az diğer kesimler kadar konuşması gereken kesime söz hakkı vermeyi amaçladık. Bu amaç çerçevesinde, YÖK, başörtüsü/türban ve üniversitelerle resmi kurumlardaki başörtüsü/türban yasağı, Parlamentoda yasağa ilişkin yapılan anayasa değişikliği ve sonuçları, yasak konusunda partiler ve liderlerinin tavır ve politikaları, liderlerin görev performansları ile kurumlara güven konusundaki görüşleri belirlenmiştir. Ayrıca gençlerin oy verme davranışları detaylı şekilde incelenmiştir. Araştırmanın alan uygulaması Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon’u içeren 15 ildeki Akdeniz, Ankara, Atatürk, Bahçeşehir, Bilkent, Boğaziçi, Çankaya, Çukurova, Dicle, Ege, Erciyes, Gazi, Gaziantep, Hacettepe, İnönü, İstanbul, İstanbul Bilgi, İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Marmara, Ondokuz Mayıs, ODTÜ, Pamukkale, Selçuk, Uludağ, Yıldız Teknik Üniversitelerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 04-11 Mart 2008 tarihleri arasında toplam 1508 öğrenci ile cinsiyet ve sayılan şehirlerdeki öğrenci sayısı kotaları uygulanarak, yüzyüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmaya 4 ve daha fazla yıl eğitim alan öğrenciler dahil edilmiştir. Araştırma 0,95 güven sınırları içinde + / - 2.5 hata payı ile gerçekleştirilmiştir. Birden fazla üniversitenin bulunduğu Ankara, İstanbul ve İzmir gibi şehirler için hesaplanan öğrenci kotaları o şehirlerdeki öğrenci kitlesini temsil edebilecek belirli sayıdaki üniversitede uygulanmıştır Yüzyüze görüşme yönteminde; örneklemde belirlenen üniversitelerde kotalara uygun şekilde anketörlerimiz üniversite öğrencilerine anket sorularını yöneltmiş, alınan bilgiler bilgisayar ortamına girilmiş ve analizine tabi tutulmuştur. Bilgisayar analizinden sonra elde edilen veriler tablolaştırılmış ve tabloların yorumunu içeren bir sonuç raporu hazırlanmıştır.